Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości
dom
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: pawonków  Miejscowość: kośmidry
herb

kośmidry

O Miejscowości

Kośmidry (niem. Koschmieder) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Pawonków.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa częstochowskiego.

Po plebiscycie w 1921 roku miejscowość włączono w czerwcu 1922 roku w granice Polski, ale już w maju następnego roku część wsi znalazła się na powrót w Niemczech jako Koschwitz(Koszwice). Powody korekty granicy nie są do końca znane – według miejscowej anegdoty członkowie komisji granicznej zostali zaproszeni na uroczystość weselną, gdzie biesiadnicy poprosili ich o zmianę przynależności państwowej.

W okresie międzywojennym w miejscowości stacjonowała placówka Straży Granicznej I linii „Kośmidry”.

Miejscowość otoczona lasami. Do lat 70 XX w. była siedzibą nadleśnictwa.

Na terenie Kośmider znajdują się:

kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy,

publiczne przedszkole

jednostka ochotniczej straży pożarnej

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie

Koło Łowieckie "Bór"

Wójt gminy Pawonków Henryk Swoboda

Sołtys: Derner Paweł 

http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/gmina-pawonkow-r65.html

http://kosmidry.blogspot.com/p/i-historia-1.html

Historia

Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy miejscowości. Pierwsza wersja wywodzi nazwę od warsztatu pracy tutejszych mieszkańców i języka niemieckiego, powszechnego na tych terenach, czyli od „kuźnic”, które w języku niemieckim nazywano Schmiede. Miejscowe przekazy ludowe dowodzą, że nazwa Kośmidry powstała z połączenia słów „ku” „śmidom”, co w języku polskim znaczyć miało „ku kuźnicom”. O kuźniczym rodowodzie Kośmider świadczy także znak umiejscowiony w pieczęci gminnej. Herb, odpowiedni do nazwy, wyobraża lwa stojącego na tylnych łapach, trzymającego w jednej przedniej łapie młot i uderzającego w kowadło. Taki herb jest na pieczęci gminnej z początków XIX wieku i posiada napis GemeindeKoschmiderKreisLublinitz.

 

Istnieje przypuszczenie, że nazwa pochodzi od właściciela tej miejscowości Koschmidra, ale nie można tego poprzeć żadnymi dowodami. Takie nazwisko pojawia się tylko raz w 1900 roku; za młynarza Józefa Kaizika wyszła za mąż Jadwiga Koschmider.

Koschwitz nazwa obowiązująca od 1923 r. Na zasadzie analogii w tworzeniu tego typu nazw miejscowych ustaliłam, że w nazwie Kosch-mider, końcówkę -mider zastąpiono -witz często spotykaną w niemieckich nazwach miejscowości na Śląsku, np. Gleiwitz, Kattowitz, Myslowitz. Starsi mieszkańcy pochodzenie nazwy przypisują jednej z dzielnic Kośmider.

 

W latach 1937-1939, kiedy walka z polskimi napisami i nazwami nasiliła się, nazwę Koschwitz zmieniono na Heidehammer. Zachowano jednak w nazwie historyczną przeszłość miejscowości, pierwszy człon Heide, to z niemieckiego wrzosowisko, Hammer to młot, element herbu naszej miejscowości, ponadto kuźnie na tych terenach nazywano hamerniami.

 

W źródłach historycznych istnieją wzmianki o przynależności tych terenów kolejno do: Rzeszy Wielkomorawskiej (863 r. chrzest z rąk misjonarzy Cyryla i Metodego) , Państwa Czeskiego, Państwa Bolesława Chrobrego, Państwa Krakowskiego, Księstwa Opolskiego, Monarchii Śląskiej (Mieszka Plątonogiego, Henryka Brodatego, Henryka Probusa), Księstwa Śląskiego, Korony Czeskiej, Górnego Śląska, Królestwa Czeskiego pod panowaniem Habsburgów, Rejencji Opolskiej, Prowincji Górnośląskiej w granicach III Rzeszy, woj. śląskiego Rzeczpospolitej Polskiej, po II wojnie światowej do Polski Ludowej, woj. katowickiego i stalinogrodzkiego. Od 1975 r. ziemie te wchodziły w skład woj. częstochowskiego, a od 1998 r. do woj. śląskiego Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Do XIX w. trudno mówić o świadomości narodowej tutejszej ludności czy o odwiecznym słowiańsko-germańskim konflikcie. Jak w całej Europie ludność miała świadomość przynależności feudalnej do właściciela ziemi, na której żyła.

 

Przez całe tysiąclecie tworzyła się tu kultura śląska z przenikającymi wpływami państw sąsiednich. Tutejsza ludność w większości była dwujęzyczna. Urzędowym językiem był albo język polski, albo niemiecki. Powszechnie jednak mówiono po śląsku. Język śląski, który stopniowo zanika, tworzył się ze słów pochodzenia polskiego, niemieckiego i czeskiego, z charakterystycznym akcentem. Przykłady wyrazów, które z tutejszej mowy zniknęły całkowicie: sędzioły – gonty, turka – kukurydza, wieloch –piec piekarski, horynek – śledź, pytoki – pieniądze, sybanek – kredens, kapudrok – żakiet, sodra – wędzonka.

Patronki Szkoły Podstawowej w Kośmidrach

 

Wanda Kawa urodziła się 1 lutego 1908 r. w Borysławiu powiat Drohobycz. Ukończyła 1 Seminarium Nauczycielskie im. Adama Asnyka we Lwowie w 1928r. W latach 1928-1939 pracowała w jednoklasowej szkole w Boberce i w dwuklasowej szkole w Dołżkach i Isajach.

18 czerwca 1946 r. przyjechała do Kośmidrów, gdzie została zatrudniona jako nauczycielka w tutejszej szkole. W 1957 r. mianowano ją na stanowisko kierownicze, którą to funkcję pełniła do 31 sierpnia 1972 r. Po przejściu na emeryturę pracowała jeszcze na pół etatu.

Zmarła 25 stycznia 1975 r.

 

Bronisława Kawa urodziła się 25 lipca 1910 r. w Borysławiu. W 1932 r. ukończyła Seminarium Nauczycielskie im. Adama Asnyka we Lwowie. W latach 1932 – 1935 była praktykującą nauczycielką w szkole w Turce nad Stryjem. Następnie pracowała w Beniowej i w dwuklasowej szkole w Isajach. W roku 1946 uczyła w szkole nr 52 we Lwowie.

18 czerwca 1946 objęła posadę nauczycielki Szkoły Powszechnej w Koszwicach. 1 marca 1947 r. na własną prośbę została przeniesiona do szkoły w Kośmidrach, gdzie pracowała i mieszkała do końca życia. Zmarła 30 stycznia 1997.

Kiedy po zakończeniu wojny Lwów znalazł się poza granicami Polski, Wanda i Bronisława Kawa nie wahały się ani chwili. Wyjechały z ukochanego miasta, aby szukać dla siebie innego miejsca w Ojczyźnie.

 

Tak trafiły do Kośmidrów, wsi położonej wśród śląskich lasów. Wieś ta urzekła je ciszą i spokojem, stała się ich małą ojczyzną, w której rozpoczęły nowe życie.

Od tej pory Wanda Kawa i jej siostra poznawały życie mieszkańców, pomagały im w trudnych chwilach i uczestniczyły w radosnych momentach.

 

W pamięci mieszkańców pozostaną jako skromne i pracowite, oddane bez reszty tej małej społeczności. Swoich wychowanków uczyły, że nauka i zdobyta wiedza otworzy im drogę do lepszego życia. Cieszyły się z każdego ich sukcesu, wspierały, dodawały wiary i odwagi. Uczyły nade wszystko miłości do ojczyzny: tej małej – najbliższej i tej dużej – Polski.

 

Swoim życiem i pracą zasłużyły sobie na to, aby pamięć o nich żyła wśród następnych pokoleń. Dlatego Rada Rodziców wraz z mieszkańcami wsi Kośmidry i Koszwice podjęła decyzję o nadaniu Szkole Podstawowej w Kośmidrach imię Wandy Kawy i Bronisławy Kawy.

Jest to najpiękniejsze podziękowanie mieszkańców wsi Kośmidry i Koszwice.

http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/gmina-pawonkow-r65.html

http://kosmidry.blogspot.com/p/i-historia-1.html

Przyroda

Obszar gminy Pawonków to obszar typowo rolniczy , zarówno z uwagi na warunki przyrodniczo - klimatyczne, dobre gleby oraz brak przemysłu.

Największy atut gminy Pawonków przyciągający ludzi chcących odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku to malownicze tereny rekreacyjne z pięknymi krajobrazami, zbiornikami wodnymi oraz lasami.

O walorach przyrodniczych gminy Pawonków decydują przede wszystkim:
- Dolina rzeki Lublinicy wraz z kompleksem leśnym w jej otoczeniu.
- Występowanie fragmentów cennej pod względem przyrodniczym roślinności bagiennej w otoczeniu borów świeżych, wilgotnych i bagiennych. 
- Torfowisko i bagno śródleśne "Kośmidry" oraz otaczające je drzewostany stanowiące zanikający element środowiska leśnego. 
- Kompleksy stawów hodowlanych - ostoja ptactwa wodnego - Będące również miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin, ptaków i ich miejsc lęgowych.
- Duże, zwarte kompleksy leśne - zajmujące 44,5% obszaru gminy - zaliczane do lasów grupy I-szej tj. ochronnych, gdzie można podziwiać rzadko spotykane w środowisku leśnym rododendrony oraz obok gatunków pospolitych dla boru gatunków objętych prawną ochroną.

Występujące lasy charakteryzują się znaczną różnorodnością typów siedliskowych. Przeważają siedliska borowe: bór świeży, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny i bór wilgotny na siedliskach lasowych przeważa las mieszany wilgotny. Najmniejsze powierzchnie zajmują bór suchy, bór bagienny, las wilgotny, ols i ols jesionowy.
Wspaniałym przykładem ostoi przyrodniczej gminy Pawonków jest Park Krajobrazowy ?Lasy nad górną Liswartą". Na terenie parku znajdują się liczne stawy hodowlane, stanowiące istotny składnik krajobrazu. Często spotykane są tu torfowiska oraz tereny źródliskowe. Poza krajobrazem stawów rybnych występują tu też krajobrazy z dominacją siedlisk lasów mieszanych świeżych; lasów iglastych borów i lasów mieszanych zdominowanych przez monokultury sosnowe oraz krajobraz dolin rzecznych z fragmentami łęgów wierzbowo-topolowych i torfowisk.

http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/gmina-pawonkow-r65.html

http://kosmidry.blogspot.com/p/i-historia-1.html


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o ofertach, zapisz się do newslettera.RegulaminNowa strona Firmy Biura Nieruchomości BMC. Strona jest w budowie.